Vilkår og betingelser

Vilkår gjelder for gjester på Horten Apartment, adresse Bromsveien 3 3183 Horten.

 • Rommet og overnattingsstedet aksepteres slik det fremstår på bilder og i beskrivelse på www.hortenapartment.no.
 • Innsjekk fra kl. 1500 og utsjekk før kl 11.00 avreisedagen (andre tider kan avtales nærmere). Betaling på forskudd.
 • Booking med ankomst samme dag må skje innen kl. 22.00 aktuelle dag.
 • Rommet som kunden disponerer, kan kun benyttes av kunden til beboelse og overnatting.
 • Gjester skal ivareta rom og fellesarealer på en aktsom måte og underrette Horten Apartment umiddelbart dersom skade oppdages på eiendommen.
 • Gjest skal informere Horten Apartment så raskt det lar seg gjøre dersom rommet ikke er i samsvar med avtalte vilkår og/eller om noe i er ødelagt/ikke fungerer som det skal. Dersom gjesten påfører skade på eiendommen vil Horten Apartment utbedre skaden på gjestens bekostning.
 • Det er forbudt å røyke på Horten Apartment. Hver overtredelse av dette medfører et gebyr etter regning, minimum NOK 1.000,-.
 • Gjenglemte eiendeler som ikke blir hentet innen rimelig tid vil tilfalle Horten Apartment.

For generelle regler og informasjon, se Praktisk info


Terms and conditions

Terms and conditions apply to guests at Horten Apartment, address Bromsveien 3 3183 Horten.

 • The room and accommodation are accepted as shown on the pictures and in description at www.hortenapartment.no. 
 • Check in from 1500 and check-out before 11:00 am on departure day (other times can be agreed upon). Advance payment. 
 • Booking with arrival the same day must be done by 10:00 pm current day.
 • The room that the customer is disposed of can only be used by the customer for accommodation and accommodation.
 • Guests should take care of rooms and common areas in a careful manner and inform Horten Apartment immediately if damage is detected on the property. 
 • Guests must inform Horten Apartment as soon as possible if the room is not in accordance with agreed terms and / or if something is broken / not working properly. If the guest causes damage to the property, Horten Apartment will rectify the damage at the expense of the guest. 
 • Smoking at Horten Apartment is forbidden. Any violation of this will result in a fee after bill, minimum NOK 1,000,-.
 • Repeated assets that are not collected within a reasonable period of time will accrue to Horten Apartment.

Personvernerklæring

Horten Apartment, eiet av Storgata Eiendom as orgnr. 965 894 012, med adresse Bromsveien 3, 3183 Horten, behandler personopplysninger for kunder og andre brukere av våre tjenester, som er drift av Horten Apartment. Vi ivaretar ditt personvern og overholder gjeldende lovgivning som skal beskytte deg som privatperson.

Horten Apartment bruker personopplysninger først og fremst til å håndtere reservasjoner og tilhørende tjenester, tilpasse kommunikasjon, markedsføring samt reservasjonsrelatert informasjonsflyt.

Vi ber deg lese personvernpolicyen nøye for å forstå hvordan og til hvilket formål vi behandler dine personopplysninger. Samtykker du i denne erklæringen, kan du gjerne starte booking av rom/tjenester hos oss.

 1. Person opplysninger, innhenting og behandling
  For at du skal kunne bestille et opphold hos oss, trenger vi opplysninger om deg. Vi trenger generell informasjon som ditt navn, hjemadresse, mobilnummer, epost, betalingsopplysninger, standardspråk og annet som har betydning for din booking/forespørsel.  Dette gjelder også eventuelt de/den du reiser med. Merk at du ved å samtykke på vegne av reisefølge må informere vedkommende om at du har gjort dette og at de dermed aksepterer at vi kan innhentede de nødvendige opplysninger.

  Dersom det er nødvendig kan vi innhente informasjon om deg og reisefølge fra offentlige registre.

 2. Formål med å behandle og dine personopplysninger
  Vi innhenter personopplysninger til flere formål:
  • Håndtere forespørsler og bookinger
  • Komme i kontakt med deg, for eksempel via sms eller mail. Dette kan gjelde din forespørsel, status på booking før, under eller etter ditt opphold
  • Sikre at din bestilling ikke er foretatt av andre enn deg
  • For å kunne informere deg om tilbud, nyheter ol

 3. Hvor lagrer og overføring av dine personopplysninger.
  Vi lagrer personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning. Vi samarbeider med våre underleverandører, og disse har sine egne personvernpolicyer.

  Horten Apartment (og eier Storgata Eiendom) kan utlevere personopplysninger til tredjeparter, som politi eller annen offentlig myndighet, dersom det gjelder etterforskning eller at vi på annen måte er forpliktet til å overføre opplysninger i henhold til lov eller vedtak fra offentlig myndighet.

  Dersom vi har behov for å overføre personopplysninger til land uenfor EU/EØS, for eksempel dersom en underleverandør befinner seg her eller det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser, så kan dette finne sted selv om det aktuelle landet ikke har en tilfredsstillende grad av personvern i henhold til gjeldende lov.

 4. Sikkerhets- og lagringsrutiner av personopplysninger.
  Vi har rimelige rutiner som skal forhindre adgang til og misbruk av personopplysninger av uautoriserte personer og/eller firmaer. Kun autoriserte personer i Storgata Eiendom har adgang til personlig opplysninger.

 5. Nettsteder / Underleverandører
  Horten Apartment sine tjenester kan inneholde lenker til andre nettsteder /underleverandører som vi ikke har kontroll over. Vi er ikke ansvarlige
  for innhold på andre nettsteder eller for de personopplysninger som eventuelt innhentes av dennes eier eller operatør.

 6. Gjennomgang, endring og sletting av personopplysninger
  Du har til enhver tid rett til å se hvilke av de personlige opplysningene som er lagret. Du kan be om en oversikt over de personlige opplysninger som er lagret ved å sende oss en epost eller send oss et brev. Benytt adresser som er oppgitt på slutten. Skriv «Be om personlig opplysninger» i emnefeltet i eposten. Eposten må inneholde navn, adresse, mobilnummer og epostadressen som ble benyttet i kommunikasjon/booking med Horten Apartment.
  Horten Apartment vil, dersom du ber oss om det eller Horten Apartment oppdager

  det, korrigere eller slette feilaktige eller ufullstendige opplysninger.
  Dersom du ønsker å trekke ditt samtykke tilbake, kan du når som helst trekke dette (dog ikke med tilbakevirkende kraft). Dersom du trekker ditt samtykke, så vil det ikke påvirke retten Horten Apartment har til å gjennomføre reservasjoner du har gjort.

 7. Overføring
  Dersom Horten Apartment selges, omorganiseres eller på annen måte overfører hele eller deler av vår virksomhet, vil oppgitte personopplysninger overføres samtidig.

 8. Kontaktinformasjon
  Dersom du har spørsmål, kommentarer eller klager knyttet til vår personvernerklæring eller vår behandling av gjeldende lovgiving om behandling av personopplysninger, vennligst kontakt Horten Apartment ved å sende epost eller brev.

  Horten Apartment
  Bromsveien 3
  3183 Horten
  Epost: post@hortenapartment.no


Privacy Policy

Horten Apartment, owned by Storgata Eiendom AS registration no. 965 894 012, with address Bromsveien 3, 3183 Horten, treats personal information for customers and other users of our services, which are operated by Horten Apartment. We respect your privacy and comply with applicable laws that will protect you as an individual.
Horten Apartment uses personal Information primarily to handle reservations and related services, adapt communication, marketing and reservation-related information flow.

We ask you to read the Privacy Policy carefully to understand how and for what purpose we treat your personal information. If you agree with this statement, you may wish to start booking your room / services.

 1. Person information, collection and treatment
  In order for you to book a stay with us, we need information about you. We need general information like your name, home address, mobile number, email, payment information, default language and other matters that are relevant to your booking / request. This also applies to any person you travel with. Please note that by agreeing on behalf of travel companions, you must inform the person that you have accepted that Horten Apartment may obtain the necessary information. If necessary, we can obtain information about you and traveling companions travel from public registers.

 2. Purpose of processing and your personal information
  We collect personal information for multiple purposes:
  • Handle requests and bookings
  • Get in touch with you, for example via text or email. This may apply to your request, status of booking before, during or after your stay
  • Make sure your order is not made by anyone other than you
  • To inform you about offers, news etc. in the future

 3. How to store and transfer your personal information.
  We store personal information pursuant to this Privacy Statement and applicable law. We cooperate with our subcontractors, and these have their own privacy policies. Horten Apartment retains personal data in the future of any newsletters, offers, market research and statistics building.
  Horten Apartment (and owner of Storgata Eiendom) may disclose personal information to third parties, such as police or other public authorities, in the case of investigations or otherwise obliged to transfer information pursuant to law or decision by public authority.

  If we need to transfer personal data to countries outside the EU / EEA, for example, if a subcontractor is located here or it is necessary to fulfill our obligations, this may occur even if the country in question does not have a satisfactory level of privacy in accordance with applicable law.

 4. Security and storage routines of personal data.
  We have reasonable procedures to prevent access to and abuse of personal data by unauthorized persons and / or companies. Only authorized persons in Storgata Eiendom have access to personal information. We delete or anonymize personal information pursuant to law and / or when they are no longer required.

 5. Sites / Subcontractors
  Horten Apartment’s services may contain links to other sites / subcontractors that we do not have control of. We are not responsible for content on other websites or for the personal information that may be obtained by its owner or operator.

 6. Review, change and deletion of personal data
  You are entitled at any time to see which of the personal information is stored. You request an overview of the personal information stored by sending us an email or a letter. Use addresses given at the end. Type «Request Personal Information» in the subject field of the email. The email must contain the name, address, mobile number and e-mail address used in communication / booking with Horten Apartment.
  Horten Apartment will correct or delete incorrect or incomplete information.
  If you wish to withdraw your consent, you can withdraw this at any time (but not with retroactive effect). If you withdraw your consent, it will not affect the right Horten Apartment has to keep and implement any reservations you already have made.

 7. Transfer
  If Horten Apartment is sold, reorganized or otherwise transferring all or part of our business, the provided personal data will be transferred at the same time.

 8. Contact
  If you have questions, comments or complaints related to our privacy statement or our processing of current laws regarding the processing of personal data, please contact Horten Apartment by sending an email or letter.

  Horten Apartment
  Bromsveien 3
  3183 Horten
  Epost: post@hortenapartment.no